Podcast feed: http://feeds.feedburner.com/A45unofficial

iTunes Music Store: http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewPodcast?id=77701387&s=143441&i=663821

Monday, June 26, 2006

又到七一

26-Jun-06 公民夜話

主持:陳家洛 (公民黨執委、新界西支部主席)
嘉賓:劉慧卿女士(前線立法會議員)、孔令瑜女士(天主教正義和平委員會)、葉寶琳小姐(民間人權陣線副召集人)

光陰似箭,日月如梭,又到七一
零三年七一,五十萬人上街打敗廿三條惡法
零四年七一,五十萬人再上街喊走董建華
零五年七一,市民無懼風雨,民間公投配合上街要求普選
今年七一,仲未有普選,基層生活未見改善
但又冇惡法,又冇人叫打倒特首
仲有冇原因要上街遊行?
主持陳家洛,聯同前線立法會議員劉慧卿、香港天主教正義和平委員會孔令瑜、民間人權陣線副召集人葉寶琳同你細數今年七一上街的理由。

下載一氣呵成

Monday, June 19, 2006

修改博彩法例

19-Jun-06 公民夜話

主持:黎廣德(公民黨副主席)、容詠嫦(公民黨執委)
嘉賓:潘仁智(工業福音團契問題賭徒復康中心總監)

政府建議修改博彩法例,更改博彩稅繳納方式,並向大額投注者提供回扣。馬會保證每年可起碼為庫房帶來八十億元收益,但博彩稅變相成為「馬會利得稅」,會否促使馬會加強宣傳、增加玩法,鼓勵更多人賭博以增加收入?政府如何藉修改博彩法例的機會,進一步增加資源,改善協助問題賭徒的措施?

下載一氣呵成

Monday, June 12, 2006

公屋租金

12-Jun-06 公民夜話

主持:余若薇(公民黨黨魁、立法會議員)、梁家傑(公民黨立法會議員)
嘉賓:賴仁彪(公民黨執委、社工)、劉國裕博士(香港城市大學社會及公共行政學系副教授)

你認為現時的公屋租金合理嗎?

下載一氣呵成

Monday, June 05, 2006

政府強推添馬工程

05-Jun-06 公民夜話

主持:湯家驊(公民黨立法會議員)、吳靄儀(公民黨立法會議員)
嘉賓:葉廣濤(香港可持續公民議會副主席)
即時問題:你認為應該將政府山興建成另一個商廈林立的石屎森林嗎?

世界盃前夕,立法會工務會議爆出超懸殊比數,政府強推添馬工程,以十六比二先大勝一仗。五十二億撥款通過,但社會連添馬將來面貌也不知其所以然, 會否開創公共行政的惡例?民間應該如何加大力度,爭取政府再作更仔細完善諮詢, 擺脫土地規劃上無法參與的困境?

下載一氣呵成